راهنمای نویسندگان

انواع مقالات قابل پذیرش در مجله:

مقالات پژوهشی (Original Research):

مقالاتی که بر اساس اهداف و موضوعات مرتبط با مجله بوده و یافته های آن قبلا منتشر نشده باشند.

مقالات مروری  (Review Article):
مقاله مروری روایتی (Narrative Review)
مقاله مروری نظام مند (Systematic Review)
مقاله مروری نظام مند و فراتحلیل (Systematic Review and Meta-analysis)

نامه به سردبیر (Letter to Editor)
 
چک لیست ارسال
 
می‌توانید از این فهرست برای بررسی نهایی موارد ارسالی خود قبل از ارسال آن به مجله برای بررسی استفاده کنید. از وجود موارد زیر اطمینان حاصل کنید:
 
یک نویسنده به عنوان نویسنده مسئول با اطلاعات تماس مشخص تعیین شده باشد:

آدرس ایمیل
آدرس پستی کامل
شماره تماس

 
فایل های اجباری جهت ارسال مقاله:
 • فایل اصلی مقاله (با نام و مشخصات کامل نویسندگان)
 • فایل بدون نام نویسندگان ( نام نویسندگان، وابستگی سازمانی و بخش تقدیر و تشکر و نام سازمان حمایت کننده مطالعه  از متن مقاله حذف گردد. همچنین چکیده تفضیلی انگلیسی بدون نام و چکیده گرافیکی در این فایل قرار داده شود)
 • چکیده تفضیلی به زبان انگلیسی
 • چکیده گرافیکی به زبان انگلیسی
 • فرم تعهد نامه
 • فایل های تکمیلی (در صورت لزوم)
 
ملاحظات بیشتر
 • مقاله از نظر بررسی دستور زبان و رعایت دستورالعمل های نگارشی پیش از ارسال بررسی گردد.
 • بررسی گردد که تمام مراجع در متن ذکر شده و در لیست مراجع نیز به آنها اشاره شده باشد.
 • اجازه استفاده از مطالب دارای حق چاپ از منابع دیگر (از جمله اینترنت) گرفته شده باشد.
 • راهنمای نویسندگان در زمان نگارش مقاله و ارسال آن مورد توجه قرار گیرد.
 • در مطالعات دارای کد اخلاق، درج کد کمیته اخلاق در قسمت مواد و روش ها الزامی می باشد.
 
نحوه نگارش مقاله:
مقالات در صفحه ، در یک ستون و با فاصله خطوط Single به صورت فارسی با چکیده تفضیلی انگلیسی مورد بررسی قرار می گیرند. ترتیب قرار گرفتن بخش های مقاله بصورت ذیل می باشد.
چکیده انگلیسی ( ۳۰۰-۲۰۰ کلمه )
چکیده توسعه یافته انگلیسی (۱۶۰۰-۱۰۰۰ کلمه)
چکیده فارسی (۴۰۰ کلمه  همراه با کلمات کلیدی)
مقاله به زبان فارسی
رفرنس ها
 
 
ساختار متن اصلی مقاله باید شامل بخش های زیر باشد:
 
عنوان مقاله به فارسی (با فونت۱۴ قلم B Nazanin پر رنگ)
 
نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب نویسنده اصلی، نویسنده دوم و سایر نویسندگان(نویسنده مسئول با علامت * مشخص گردد) (با فونت۱۲ قلم B Nazanin پر رنگ)
 
Affiliation (وابستگی سازمانی) نویسندگان: گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور (با فونت۱۲ قلم B Nazanin)
*نویسنده مسئول: نام و نام خانوادگی و مشخصات تماس شامل آدرس ایمیل و شماره تماس
 
 چکیده شامل:
عناوین قسمت های مختلف چکیده با فونت۱۲ قلم B Nazanin پر رنگ و متن داخل آنها با فونت۱۲ قلم B Nazanin تنظیم گردد. 

 
فارسی English
مقدمه Introduction
روش‌کار Methods and Materials
یافته‌ها Results
نتیجه‌گیری Conclusion
کلمات کلیدی Keywords


 
کلمات کلیدی: ۶-۳ کلمه کلیدی که به وسیله ویرگول(،) از هم جدا شده باشند (با فونت۱۲ قلم B Nazanin)
 
عناوین بخش های اصلی مقاله شامل:
 • مقدمه 
 • روش کار
 • یافته‌ها
 • بحث
 • نتیجه گیری
 • تشکر و قدردانی (اختیاری)
 عناوین بخش های مقاله با فونت۱۲ قلم B Nazanin پر رنگ و متن مقاله آنها با فونت۱۲ قلم B Nazanin تنظیم گردد. همچنین، فونت متن انگلیسی یک واحد کمتر از اندازه فارسی در هر موقعیت تنظیم گردد.
 
نحوه نگارش و درج فرمول ها:
در صورتی که مقاله شامل فرمول می باشد لطفا تنها با برنامه فرمول نویسی word و یا MathType فرمول نویسی شوند. لازم است این فرمول ها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند.
 
 نحوه درج جداول و نمودار ها:
 • جدولها، نمودارها و اشکال به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند.
 • عنوان تمام جدولها در بالا و نمودار‌ها و اشکال در پایین آنها درج شوند.
 • تمامی تصاویر باید با کیفیت بالا ارسال شوند و نشریه مسئولیتی در قبال تصاویر با کیفیت پایین نخواهد داشت.
 • در صورت ارسال نمودار لطفا  فایل اکسل آن ارسال گردد.
 • لطفا از ارسال اسکرین شات جداول و نمودارها خودداری فرمایید.
  ذکر مرجع در کنار عنوان جداول و نمودار‌ها ضروری است.
 • عناوین جداول و اشکال با فونت۱۱ قلم B Nazanin پر رنگ و متن داخل آنها با فونت۱۱ قلم B Nazanin تنظیم گردد.
 
فرم تعهد نامه:
لطفاً فرم تعهد نامه را از این قسمت دانلود فرمایید و پس از تکمیل، ارسال نمایید.
 
نحوه درج سایر موارد:
ضمائم و یادداشت‌ها در انتهای مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.
 
چکیده تفضیلی انگلیسی (Extended Abstract):
 
لطفا چکیده تفصیلی فصلنامه بهداشت ایمنی و کار را بر اساس ساختار فصلنامه با توجه به دستورالعمل مجله به زبان انگلیسی تهیه فرمایید. بدیهی است عدم ارسال چکیده تفصیلی به منزله انصراف شما از چاپ مقاله است. در تهیه چکیده تفضیلی موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
 1. لطفاً چکیده تفضیلی را بر اساس مدل ارائه شده (Tamplate) تنظیم فرمایید.
 2. تعداد کلمات متن چکیده تفضیلی بین ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ کلمه باشد.
 3.  تعداد کلمات چکیده انگلیسی به ۲۰۰-۳۰۰ کلمه محدود گردد.
 4.  تعداد ۸ مرجع که از اهمیت  بیشتری برخوردار است، در قسمت منابع چکیده تفضیلی قرار گیرد.
 5. تعداد شکل ها و جداول مجموعا ۴ شکل و جدول و به زبان انگلیسی باشد.
 6. لطفاٌ چکیده تفصیلی از نظر بررسی دستور زبان و رعایت دستورالعمل های نگارشی پیش از ارسال بررسی دقیق گردد. در صورت برجا ماندن اشکالات گرامری در متن چکیده تفضیلی پس از پذیرش مقاله، نیاز است نویسندگان گواهی تایید صحت ترجمه انگلیسی را از یک موسسه معتبر دریافت و به مجله ارائه نمایند.
 7. بخش Acknowledgment  انتخابی است.

  
چکیده گرافیکیGraphical Abstract) )
چکیده گرافیکی به زبان انگلیسی بوده و باید به صورت خلاصه تصویری و بصری از یافته ها و نتایج اصلی مقاله به تصویر کشیده شود. چکیده گرافیکی به گونه ای باید به تصویر کشیده شود تا خواننده به راحتی قبل از خواندن مقاله پیام اصلی مقاله و نوشته مقاله علمی را متوجه شود. چکیده گرافیکی در لیست های نتایج جستجوی آنلاین، فهرست مطالب آنلاین و مقاله آنلاین نمایش داده می شود، اما در فایل PDF مقاله یا چاپ ظاهر نمی شود.
این چکیده می بایست بر اساس دستور العمل تهیه شود و دارای عنوان در زیر شکل باشد. چکیده های گرافیکی باید به صورت فایل جداگانه در سامانه ارسال شود. لطفاً تصویری با کیفیت بالا و با وضوح ۳۰۰ dpi تهیه گردد. انواع فایل های ترجیحی شامل فایل های TIFF، JPEG، یا PDF  می باشد.
 
 منابع:
منابع مورد استفاده به ترتیب ورود به متن شماره­ گذاری شوند. شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به‌ترتیب اضافه گردد. تعداد منابع ذکر شده با منابع استفاده شده در متن باید یکسان باشد.  منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود و در انتها کلمه [Persian] نوشته شود.

شماره گذاری رفرانس ها در داخل متن در ( ) انجام شود. شماره رفرنس ها به همراه پرانتز آنها در متن آبی شود.

منابع بر اساس دستورالعمل ونکوور به شرح زیر تنظیم گردد:
 
مجله:
الف) تا شش نویسنده:
نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان مقاله. عنوان مجله. سال؛ دوره (شماره): شماره صفحات. (نام نویسندگان با علامت کاما از یکدیگر جدا می­ شوند(
.Chaudhari L, Tandon OP, Vaney N, Agarwal N. Auditory evoked responses in gestational diabetics. Indian J Physiol Pharmacol . ۲۰۰۳;۴۷(۱):۷۵-۸۰
 
توجه: برای مجلاتی که در NLM Catalog دارای اختصار )َAbbreviation) می باشند قرار دادن عنوان مختصر شده مجله (Journal title abbreviation)  الزامی می باشد.
 
لینک NLM Catalog: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
 
ب) بیش از شش نویسنده:
بعد از نویسنده ششم علامت کاما و سپس et al. می­ آید. بقیه­ ی اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.
Berlin CI, Bordelon J, Jhon PS, Wilensky D, Hurley A, Kluka E, et al. Reversing click polarity may uncover auditory neuropathy in infants. Ear Hear. ۱۱۹۸;۱۹(۱):۳۷-۴۷

کتاب:
الف) تا شش نویسنده:
نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال . (نام نویسندگان با علامت کاما از یکدیگر جدا می­ شوند(
Gelfand SA. Essential of audiology. ۲nd ed. New York: Thieme; ۲۰۰۱

ب) بیش از شش نویسنده:
بعد از نویسنده ششم علامت کاما و بعد et al. می آید. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.

ج) فصلی از کتاب:
نام خانوادگی حرف اول نام نویسندگان فصل. عنوان فصل. در: نام خانوادگی حرف اول نام ادیتورها، کلمه editor . عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سالصفحه. شماره صفحات.
Shepard NT, Telian SA. Evaluation of balance system function. In: Katz J, editor. Handbook of clinical audiology. ۴th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; ۱۹۹۴.p. ۴۲-۴۳


چاپ مقاله در فصلنامه بهداشت و ایمنی کار مستلزم پرداخت هزینه می باشد. این هزینه تنها در صورتی که مقاله شما پس از طی مراحل داوری مورد پذیرش قرار گیرد، قبل از چاپ مقاله دریافت خواهد گردید.
هزینه دریافتی جهت چاپ هر مقاله در فصلنامه ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال می باشد.

مبلغ مذکور به حساب بانک ملی به شماره ۰۱۰۴۳۱۱۰۳۶۰۰۸ یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۸۹۰۰۱ به نام انجمن علمی بهداشت کار ایران (شماره شبا IR۶۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۴۳۱۱۰۳۶۰۰۸) واریز گردد.
بدون پرداخت، مقاله در نوبت انتشار قرار نمی گیرد.
 
 


دفعات مشاهده: 22427 بار   |   دفعات چاپ: 1103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 38 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بهداشت و ایمنی کار می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb