بهداشت و ایمنی کار- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر فریده گلبابایی
سردبیر

دکتر ابوالفضل ذاکریان
مدیر اجرایی

نشانی: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه بهداشت حرفه ای، دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران. صندوق پستی: 119/13155

تلفن: 88992664

نمابر: 88992665

ایمیل: joohas@yahoo.com


 

نشانی مطلب در وبگاه بهداشت و ایمنی کار:
http://jhsw.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب