بهداشت و ایمنی کار- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نحوه نگارش مقاله:
1- مقاله حداکثر در 10 صفحه A4 با فاصله خطوط Single و حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرف‌در نرم افزار Word تایپ شود.
2- نوع قلم فارسی و انگلیسی واندازه آنها مطابق جدول زیر استفاده شود.
3- اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسی آنها در فرهنگستان زبان فارسی تعریف شده‌اند، حتی الامکان پرهیز گردد.

 

موقعیت استفاده

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

Nazanin Bپر رنگ

14

متن مقاله

Nazanin B

12

عناوین بخش های مقاله

Nazanin Bپر رنگ

12

نام مؤلفان

NazaninB پر رنگ

12

کلمه چکیده و کلمات کلیدی

Nazanin Bپر رنگ

12

عناوین جداول و اشکال

NazaninB پر رنگ

11

متن جداول و شکل ها و منابع

NazaninB

11

متن انگلیسی

Times New Roman

یک واحد کمتر از اندازه فارسی در هر موقعیت


 نحوه تنظیم مقاله 

صفحه اول مقاله موارد زیر را شامل گردد:

عنوان مقاله به فارسی، در سطر بعد نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب نویسنده اصلی، نویسنده دوم و سایر نویسندگان

و سازمان متبوع آنها در پاورقی اولین صفحه درج گردد.

نشانی (آدرس پستی و کدپستی)، تلفن، دورنگار، و پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبات مقاله و تاریخ ارسال مقاله در پا نویس صفحه اول مشخص شود.

چکیده فارسی تا 400 کلمه به همراه کلیدواژه‌ها

چکیده انگلیسی و کلیدواژه‌‌های انگلیسی در صفحه مجزا


ساختار متن اصلی مقاله باید شامل بخش‌های زیر باشد: 

چکیده شامل:

فارسی

English

مقدمه

Introduction

روش‌کار

Methods and Materials

یافته‌ها

Results

نتیجه‌گیری

Conclusion

کلمات کلیدی

Keywords

مقدمه 

روش کار

یافته‌ها

بحث

نتیجه گیری

تشکر و قدردانی


نحوه درج جداول و نمودار ها:

جدولها، نمودارها و اشکال به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند.

عنوان تمام جدولها در بالا و نمودار‌ها و اشکال در پایین آنها درج شوند.

ذکر مرجع در کنار عنوان جداول و نمودار‌ها ضروری است.

نحوه درج سایر موارد:

ضمائم و یاددشت‌ها در انتهای مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.
 

درج چکیده انگلیسی گرافیکی در انتهای مقاله


تعریف چکیده گرافیکی: 
چکیده گرافیکی باید به صورت خلاصه تصویری و بصری از یافته ها و نتایج اصلی مقاله به تصویر کشیده شود. چکیده تصویری به گونه ای باید به تصویر کشیده شود تا خواننده به راحتی قبل از خواندن مقاله پیام اصلی مقاله و نوشته مقاله علمی را متوجه بشود. 
 
کیفیت و فرمت فایل:
تمامی تصاویر ارسالی باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند. به این معنی که کیفیت آن­ها باید 300 dpi، تصاویر رنگی و فرمت JPG و یا PDF باشند.

 


 منابع:

منابع مورد استفاده به ترتیب ورود به متن شماره­ گذاری شوند. شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به‌ترتیب اضافه گردد. تعداد منابع ذکر شده با منابع استفاده شده در متن باید یکسان باشد.  منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود و در انتها کلمه [Persian] نوشته شود.

منابع بر اساس دستورالعمل ونکوور به شرح زیر تنظیم گردد:

مجله:

الف) تا شش نویسنده:

نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان مقاله. عنوان مجله. سال؛ دوره (شماره): شماره صفحات. (نام نویسندگان با علامت کاما از یکدیگر جدا می­ شوند(

Chaudhari L, Tandon OP, Vaney N, Agarwal N. Auditory evoked responses in gestational diabetics. Indian J Physiol Pharmacol . 2003;47(1):75-80.

ب) بیش از شش نویسنده:

بعد از نویسنده ششم علامت کاما و سپس et al. می­آید. بقیه­ ی اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.

Berlin CI, Bordelon J, Jhon PS, Wilensky D, Hurley A, Kluka E, et al. Reversing click polarity may uncover auditory neuropathy in infants. Ear Hear. 1998;19(1):37-47.

کتاب:

الف )تا شش نویسنده:

نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال . (نام نویسندگان با علامت کاما از یکدیگر جدا می­ شوند(

Gelfand SA. Essential of audiology. 2nd ed. New York: Thieme; 2001.

ب) بیش از شش نویسنده:

بعد از نویسنده ششم علامت کاما و بعدet al. می­ آید. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.

ج) فصلی از کتاب:

نام خانوادگی حرف اول نام نویسندگان فصل. عنوان فصل. در: نام خانوادگی حرف اول نام ادیتورها، کلمه editor . عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سالصفحه. شماره صفحات.

Shepard NT, Telian SA. Evaluation of balance system function. In: Katz J, editor. Handbook of clinical audiology. 4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1994.p. 438-42.

نشانی مطلب در وبگاه بهداشت و ایمنی کار:
http://jhsw.tums.ac.ir/find.php?item=1.48.13.fa
برگشت به اصل مطلب