بهداشت و ایمنی کار- هیات تحریریه
Editorial Board

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

مدیر مسوول: 

پروین نصیری، دکتری. AWT IMAGE

استاد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


سردبیر: 

فریده گلبابایی، دکتری. AWT IMAGE

استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


مدیر اجرایی: 

سید ابوالفضل ذاکریان، دکتری. AWT IMAGE

استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

 

اعضای هیات تحریریه:

نجم الدین مشکاتی، دکتری. 


فرهنگ اکبر خانزاده، دکتری. 


پروین نصیری، دکتری. AWT IMAGE

استاد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


فریده گلبابایی، دکتری. AWT IMAGE

استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


محمد جواد جعفری، دکتری. AWT IMAGE

دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.


ایرج محمدفام، دکتری. AWT IMAGE

دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.


عبدالرحمان بهرامی، دکتری. AWT IMAGE

استاد، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.


علی صفری، دکتری. 

استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.


محمدرضا منظم اسماعیل پور، دکتری. AWT IMAGE

دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


صادق حضرتی، دکتری. AWT IMAGE

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.


معصومه احمدی زاده، دکتری. AWT IMAGE

استاد، گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، خوزستان، ایران.


غلام حسین حلوانی، کارشناسی ارشد. AWT IMAGE

استادیار، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران.


ایرج محبی، دکتری. AWT IMAGE

دانشیار، دانشکده بهداشت ارومیه، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.


رستم گلمحمدی، دکتری. AWT IMAGE

دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‎ای، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.


محمود محمدیان، دکتری. AWT IMAGE

دانشیار، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران.


عادل مظلومی، دکتری. AWT IMAGE

استادیار، گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


سید ابوالفضل ذاکریان، دکتری. AWT IMAGE

استادیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.


احمد نیک پی، دکتری. AWT IMAGE

دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.


محمد عبدلی ارمکی، دکتری. 

نشانی مطلب در وبگاه بهداشت و ایمنی کار:
http://jhsw.tums.ac.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب