بهداشت و ایمنی کار- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱/۱۵ | 
AWT IMAGE شماره جاری: 1398، دوره 9 ،شماره 1
شاپا: 2251-807X-
صاحب امتیاز: انجمن علمی بهداشت کار ایران
مدیر مسوول: دکتر پروین نصیری
سردبیر: دکتر فریده گلبابایی
مدیر اجرایی: دکتر ابوالفضل ذاکریان

اعضای هیات تحریریه: دکتر نجم الدین مشکاتی، دکتر فرهنگ اکبر خانزاده، دکتر پروین نصیری، دکتر فریده گلبابایی، دکتر محمد جواد جعفری، دکتر ایرج محمدفام، دکتر عبدالرحمان بهرامی، دکتر علی صفری، دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور، دکتر صادق حضرتی، دکتر معصومه احمدی زاده، مهندس غلام حسین حلوانی، دکتر ایرج محبی، دکتر رستم گلمحمدی، دکتر محمود محمدیان، دکتر عادل مظلومی، دکتر سید ابوالفضل ذاکریان، دکتر احمد نیک پی، دکتر محمد عبدلی ارمکی
کارشناس ارتباطات: مهندس هانیه اخلاص
ویراستار: مهندس پگاه امیر دیوانی
طرح جلد و صفحه آرایی: مهندس اردوان رضای سلطان آبادی
چاپ و صحافی: مرکز انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشانی مطلب در وبگاه بهداشت و ایمنی کار:
http://jhsw.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب